Interministeriële Conferentie

Ministers en staatssecretarissen verenigd en eensgezind voor de inclusie van personen met een handicap

De ministers en staatssecretarissen verenigd en herenigd p Onder impuls van Karine Lalieux hebben de ministers en staatssecretarissen die lid zijn van het CIM "Welzijn, Sport en Gezin", die alle machtsniveaus vertegenwoordigen, zich er maandag toe verbonden hun krachten te bundelen om doeltreffender en gecoördineerder op te treden met het oog op de totstandbrenging van een werkelijk inclusieve samenleving voor personen met een handicap.
De CIM, die voor het eerst in meer dan 8 jaar weer van start is gegaan, zal tussen nu en het einde van de legislatuur regelmatig bijeenkomen om synergieën te ontwikkelen en de acties van de entiteiten en de federale regering te versterken.
Tijdens deze eerste bijeenkomst hebben de ministers en staatssecretarissen een eerste stap gezet in de richting van de ontwikkeling van een interfederale strategie inzake handicaps 2021-2030.

Synergieën tot stand brengen
Er zijn nog steeds veel belemmeringen voor gehandicapten in ons land, op alle gebieden van het dagelijks leven.

De cijfers - werkgelegenheid, armoederisico, sociale uitsluiting, gezondheid, mobiliteit, onderwijs, enz. - tonen aan dat België nog heel wat werk voor de boeg heeft om de volledige inclusie van personen met een handicap te verzekeren, en zo te voldoen aan de verplichtingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap, dat het in 2009 heeft geratificeerd.

De verdeling van de bevoegdheden tussen de verschillende bestuursniveaus is niet bevorderlijk voor de tenuitvoerlegging van een gemeenschappelijke visie, terwijl de moeilijkheden waarmee gehandicapten te kampen hebben duidelijk verder reiken dan de taalkundige en institutionele grenzen.

Zich bewust van de gemeenschappelijke uitdagingen die moeten worden aangegaan, en na van gedachten te hebben gewisseld over de initiatieven die op hun niveau op het gebied van handicaps zijn genomen, zijn de leden van de Interministeriële Conferentie maandag overeengekomen hun werkzaamheden over dit thema actief nieuw leven in te blazen.

Binnen het CIM zal een subwerkgroep "Invaliditeit" worden opgericht, met een werkschema tot 2024.

Eerste stappen naar een interfederale strategie over handicaps
Een van de prioriteiten van de subgroep Gehandicaptenbeleid zal erin bestaan de doelstellingen en acties van een toekomstige interfederale strategie inzake gehandicapten 2021-2030 vast te stellen.

Een dergelijke strategie zal de uitdagingen helpen structureren en verduidelijken hoe het beleid van de gefedereerde entiteiten en het federale niveau ertoe bijdraagt deze uitdagingen aan te gaan. Het sluit aan bij zowel de aanbevelingen van de VN als de door de Europese Commissie goedgekeurde strategie, waaraan elke lidstaat wordt verzocht bij te dragen.

Karine Lalieux: "Er zijn veel transversale kwesties: armoedebestrijding en het niet inroepen van rechten, betere gegevensverzameling, harmonisatie van de definitie van handicaps, toegang tot mobiliteit en de arbeidsmarkt, enz. Maar dankzij de betrokkenheid van alle entiteiten heb ik er vertrouwen in dat we kunnen laten zien dat ons land een voortrekkersrol kan spelen bij de verwezenlijking van een inclusieve samenleving voor mensen met een handicap. We zijn nooit sterker dan wanneer we verenigd zijn door een gemeenschappelijke wil."