Motorische beperking Motorische beperking

Motorische beperking

Motorische stoornissen omvatten alle stoornissen die kunnen leiden tot een gedeeltelijke of volledige beperking van de motorische vaardigheden, met name van de bovenste en/of onderste ledematen (moeilijkheden bij het bewegen, het vasthouden of het veranderen van houding, het oppakken of hanteren van voorwerpen, het maken van bepaalde gebaren).

Naar schatting leven meer dan een miljard mensen met een of andere vorm van handicap, wat neerkomt op ongeveer 15% van de wereldbevolking (op basis van de bevolkingsschattingen voor 2010). De World Health Survey schat dat 110 miljoen mensen (2,2%) zeer ernstige functionele problemen hebben, terwijl schattingen van de mondiale ziektelast spreken van 190 miljoen mensen (3,8%) met "ernstige handicaps"

Wat zijn de belemmeringen die bijdragen tot invaliditeit? Ontoereikende beleidsmaatregelen en normen, negatieve attitudes, Ontoereikende dienstverlening: problemen bij de dienstverlening, ontoereikende financiering, gebrek aan toegankelijkheid, gebrek aan overleg en participatie.

Lijst van de producten960