Naar inhoud

1,06% van de federale werknemers heeft een handicap

In 2021 bedroeg de participatiegraad van personen met een (erkende) handicap in de federale overheidsdienst 1,06% (tegenover 1,22% in 2020).

In totaal heeft slechts één federale organisatie een participatiegraad van personen met een handicap van 3% of meer. Dat blijkt uit het laatste evaluatieverslag van de Commission d'accompagnement pour le recrutement de personnes avec un handicap dans la fonction publique fédérale (CARPH). Daling van de participatiegraad In vergelijking met 2020 stelt de CARPH een daling vast van de participatiegraad van personen met een (erkende) handicap binnen de federale overheidsdienst (-0,16 procentpunten), ondanks verschillende maatregelen om hun participatie aan te moedigen. Er zouden 1.112 personen met een handicap moeten worden aangeworven om het wettelijk quotum van 3% te bereiken.
Volgens het CARPH kan deze daling worden verklaard door :

  • de pensionering van gehandicapte werknemers

  • de daling van het aantal benoemingen binnen het federale overheidsapparaat

  • de daling met bijna 25% (ten opzichte van 2011) van het totale aantal federale ambtenaren.

Een reeks aanbevelingen

In zijn evaluatieverslag voor het jaar 2021 presenteert het BCAPH bevindingen en analyses op basis van gegevens over de tewerkstelling van mensen met een handicap die bij federale organisaties zijn verzameld. Maar het BCAPH doet ook 13 aanbevelingen aan de regering om de aanwerving van personen met een handicap in de federale overheidsdienst te verhogen.

De Commissie doet de volgende 13 aanbevelingen aan de regering
Stel een strategisch plan op om de tewerkstellingsgraad van mensen met een handicap in de federale overheidsdienst te verbeteren en neem het op in de toekomstige beheerscontracten van federale organisaties.
Voer snel verschillende acties uit om de efficiëntie van het huidige systeem van tewerkstellingsverplichting voor mensen met een handicap te verbeteren (zoals de wijziging van de huidige aanwervingsprocedures).
De wervingskanalen blijven optimaliseren.
Handicaps binnen de federale administratie in alle aspecten van haar beheer intensiveren, wat betekent dat bij alle maatregelen rekening wordt gehouden met de gevolgen voor personen met een handicap.
Ervoor zorgen dat elke organisatie ten minste jaarlijks bewustmakings- en promotieacties voert voor de tewerkstelling van mensen met een handicap voor alle werknemers en het management.
Op basis van een evaluatie van het speciale fonds een structureel fonds oprichten voor de financiering en ondersteuning van de uitvoering van redelijke aanpassingen van (tele)werkplekken en voor de ontwikkeling van expertise op het gebied van redelijke aanpassingen.
Mensen met een handicap in staat stellen aan het werk te blijven of weer aan het werk te gaan na een langdurige periode van arbeidsongeschiktheid. Alle mogelijkheden voor redelijke aanpassingen moeten worden onderzocht voordat wordt geconcludeerd dat voortzetting van het werk of vervroegde uittreding niet mogelijk is.
Evalueer de controle op de raadpleging van de wervingsreserves door de Inspectie van Financiën. De CARPH zou graag zien dat de Inspectie van Financiën jaarlijks een verslag uitbrengt aan de ministers die verantwoordelijk zijn voor de begroting en het ambtenarenapparaat, alsmede aan de CARPH.
Interviews op afstand organiseren.
De zichtbaarheid van personen met een handicap in de communicatiecampagnes van de federale organisaties verhogen.
Het secretariaat van het CARPD versterken zodat het een meer proactieve en doeltreffende rol kan spelen.
Specifieke financieringsregelingen invoeren om de aanwerving van personen met een handicap te ondersteunen.
Het Koninklijk Besluit van 6 oktober 2005 betreffende diverse maatregelen inzake vergelijkende selectie voor aanwerving en stage herzien.
Het CARPH onderstreept ook dat alle actoren, in het bijzonder de regering, zich ertoe moeten verbinden de voorwaarden te vervullen om de integratie van personen met een handicap in de federale administratie te bevorderen.

Raadpleeg het evaluatieverslag CARPH 2021 op deze pagina.

Over CARPH

De CARPH werd opgericht bij Koninklijk Besluit van 5 maart 2007 en heeft als opdracht verslag uit te brengen aan de regering over de werkgelegenheidssituatie van personen met een handicap in de federale overheidsdienst en haar te adviseren over het beleid ter zake. De Commissie is ook belast met de evaluatie van de inspanningen van de federale organisaties om de doelstelling van 3% aanwerving van personen met een handicap te bereiken.

Om haar opdracht te vervullen is de Commissie samengesteld uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van de overheidsadministratie en vertegenwoordigers van de vakbonden. Door de diversiteit van de profielen en achtergronden van haar leden kan zij profiteren van specifieke expertise op het gebied van tewerkstelling van mensen met een handicap.

De FOD Strategie en Ondersteuning verzorgt het secretariaat van het CARPH.

Over de FOD BOSA

De FOD BOSA ondersteunt zijn klanten en gebruikers, alsook beleidsmakers, in vijf domeinen: Werken in de overheidsdienst, Digitaal beheer, Begroting en Boekhouding, Overheidsopdrachten en Strategische ondersteuning. Zo draagt hij bij tot de transformatie naar een efficiënte, toegankelijke en klantgerichte digitale administratie.

Meer informatie over de diensten die FOD BOSA in 2021 leverde? Lees het jaarverslag van de FOD Strategie en Ondersteuning