Naar inhoud

Duiding bij hardnekkige stellingen over de actualisering

Heeft de actualisering gezorgd voor meer gelijkheid, en kan de minister het nog bijsturen, waardoor anderen mogelijk minder zouden krijgen?
Nee, de actualisering heeft niet geleid tot meer gelijkheid. Integendeel, de gemiddelde zorgbudgetten zijn gedaald door de actualisering, en een grote groep mensen heeft minder gekregen. Slechts een kleine groep mensen heeft een hoger budget gekregen.
De minister beweert dat ze haar beleid niet kan bijsturen zolang de Raad van State zich niet definitief heeft uitgesproken, maar dat is niet correct. De Vlaamse regering kan het bestreden besluit intrekken zonder te wachten op de Raad van State. Het feit dat dit niet gebeurt, heeft te maken met politieke onwil.
Als de Raad van State de artikelen uit het besluit vernietigt, is er geen rechtsgrond meer voor de actualisering. Dit zou van toepassing zijn op zowel de groep mensen die erop achteruit zijn gegaan als de groep mensen die erop vooruit zijn gegaan. Het zou problematisch kunnen zijn als de mensen die erop vooruit zijn gegaan hun budget zouden moeten terugbetalen, aangezien dit als een schending van het eigendomsrecht en het rechtszekerheidsbeginsel zou kunnen worden beschouwd.
De Vlaamse regering heeft zelf het probleem gecreëerd door de onwettige hervorming. Het is aan hen om de verantwoordelijkheid te nemen om dit recht te zetten en tot een goed einde te brengen. Als de artikelen over de actualisering vernietigd worden, kan de regering ervoor kiezen om de verhoogde budgetten die door de actualisering zijn ontstaan, te behouden als een overgangsmaatregel. Dit kan wettelijk geregeld worden.
GRIP heeft de actualisering aangevochten bij de Raad van State en de procedure is nog niet afgelopen. Financiële steun voor hun rechtszaak om op te komen voor de mensenrechten van personen met een handicap is nog steeds welkom.

Voor meer informatie klik hier.