Naar inhoud

Interministeriële Conferentie

Ministers en staatssecretarissen eensgezind en verenigd voor de integratie van personen met een handicap

Onder impuls van Karine Lalieux hebben de ministers en staatssecretarissen die lid zijn van de CIM "Welzijn, Sport en Gezin" en die alle beleidsniveaus vertegenwoordigen, zich er maandag toe verbonden hun inspanningen te bundelen om op een meer doeltreffende en gecoördineerde manier op te treden teneinde een echt inclusieve samenleving voor personen met een handicap tot stand te brengen.
Het CIM, dat voor het eerst in meer dan acht jaar opnieuw is opgericht, zal tussen nu en het einde van de legislatuur regelmatig bijeenkomen om synergieën te ontwikkelen en de acties van de entiteiten en de federale regering te versterken.
Tijdens deze eerste vergadering hebben de ministers en staatssecretarissen een eerste stap gezet in de ontwikkeling van een Interfederale Strategie Gehandicapten 2021-2030.

Synergieën creëren
Er zijn in ons land nog veel belemmeringen voor mensen met een handicap, op alle gebieden van het dagelijks leven.

De cijfers - werkgelegenheid, risico op armoede, sociale uitsluiting, gezondheid, mobiliteit, onderwijs, enz. - tonen aan dat België nog veel werk moet verzetten om de volledige inclusie van personen met een handicap te waarborgen en zo te voldoen aan de verplichtingen van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, dat het in 2009 heeft geratificeerd.

De verdeling van de bevoegdheden over de verschillende machtsniveaus vergemakkelijkt de uitvoering van een gemeenschappelijke visie niet, terwijl de moeilijkheden waarmee personen met een handicap worden geconfronteerd, uiteraard de taal- en institutionele grenzen overschrijden.

De leden van de Interministeriële Conferentie zijn zich bewust van de gemeenschappelijke uitdagingen die moeten worden aangegaan, en zijn na een uitwisseling over de initiatieven die op hun niveau op het gebied van handicaps zijn genomen, maandag overeengekomen hun werkzaamheden over dit thema actief te hervatten.

Binnen het CIM zal een subwerkgroep "Gehandicapten" worden opgericht, met een werkagenda tot 2024.

Eerste stappen naar een interfederale gehandicaptenstrategie
Een van de prioriteiten van de subgroep Gehandicapten is het bepalen van de doelstellingen en acties van een toekomstige interfederale gehandicaptenstrategie 2021-2030.

Een dergelijke strategie zal de uitdagingen helpen structureren en verduidelijken hoe het beleid van de gefedereerde entiteiten en het federale niveau ertoe bijdraagt deze uitdagingen aan te gaan. Ze ligt in de lijn van zowel de aanbevelingen van de VN als de strategie van de Europese Commissie waaraan elke lidstaat wordt gevraagd bij te dragen.

Karine Lalieux: "Er zijn veel transversale kwesties: de strijd tegen armoede en het gebrek aan toegang tot rechten, betere gegevensverzameling, harmonisatie van de definitie van handicap, toegang tot mobiliteit en de arbeidsmarkt, enz. Maar dankzij de betrokkenheid van alle entiteiten heb ik er alle vertrouwen in dat we kunnen aantonen dat ons land een voortrekkersrol kan spelen bij de totstandbrenging van een inclusieve samenleving voor personen met een handicap. We zijn nooit sterker dan wanneer we verenigd zijn door een gemeenschappelijke wil."