Naar inhoud

Onderhoudskosten

Voor onderhoudskosten geldt een jaarlijks maximum van 3% van het door het AViQ geliquideerde interventiebedrag voor het betrokken wisselapparaat.


VOOR WIE IS HET?
Deze financiële hulp is bedoeld voor ouderen of mensen in een rolstoel, zodat zij zonder belemmeringen trappen kunnen lopen.

WAT
Jaarlijks maximum dat overeenkomt met 3% van het interventiebedrag dat door het AViQ voor het betreffende veranderingstoestel wordt vereffend. Dit interventiebedrag kan worden gesplitst.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN
a) De aanvrager :
1° gebruikt een kar of scootmobiel waarvoor de verplichte ziekteverzekering is betaald;
2° of heeft ernstige moeilijkheden (minimum kwalificatiecode 3) om zich in de woning te verplaatsen.

b) Het toestel moet voldoen aan de bepalingen van de toepasselijke koninklijke besluiten, die al dan niet Europese richtlijnen omzetten. In dit opzicht moet het ten minste :
1° voorzien zijn van de "CE"-markering;
2° vergezeld zijn van de door de fabrikant opgestelde EG-conformiteitsverklaring.

c) De AViQ kan een tweede interventiebedrag toekennen in geval van een verhuizing gerechtvaardigd door
1° het verlaten van de woning van de vader en/of moeder om zelfstandig te gaan wonen
2° beroepsredenen, wanneer de afstand tussen de nieuwe werkplek en de oude woning een afwezigheid van meer dan twaalf uur tot gevolg heeft.

ALGEMENE VOORWAARDEN
- de Belgische nationaliteit hebben of gelijkgesteld zijn met een persoon van Belgische nationaliteit of vijf jaar in Franstalig Wallonië hebben gewoond ;
- gedomicilieerd zijn op het grondgebied van Franstalig Wallonië (d.w.z. in één van de Waalse gemeenten met uitzondering van de 9 gemeenten van de Duitstalige Gemeenschap);
- jonger zijn dan 65 jaar wanneer u uw eerste bijstandsaanvraag indient.

WETTELIJKE REFERENTIES
Bijlage 82, punt 3.10.4 van het besluit van de Waalse regering van 13 maart 2014 tot wijziging van sommige bepalingen van hoofdstuk V van titel VII van boek V van het tweede deel van het Waalse wetboek van sociale actie en gezondheid, met betrekking tot de individuele integratiebijstand.

WIE CONTACT OPNEMEN
Het agentschap AViQ