Naar inhoud

Verbouwing van een kamer tot slaapkamer en badkamer, inclusief meubilair en inrichting

Iedere persoon met beperkte mobiliteit heeft specifieke voorzieningen en apparatuur in zijn woning nodig. Bij het AViQ kan subsidie worden verkregen om een kamer en een hal aan te passen aan uw beperking.


VOOR WIE
Mensen met een erkende handicap die hun huis willen aanpassen.

WAT
Het bedrag van de AViQ-interventie is beperkt tot 19.381,00 euro plus btw.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN
- De persoon met een handicap of een van zijn wettelijke vertegenwoordigers moet een verklaring op erewoord overleggen waaruit blijkt dat

1° hij of zij eigenaar of mede-eigenaar is van de grond of de aan te passen woning en in het bezit is van de bouwvergunning.

2° de gehandicapte, huurder van de bestaande aan te passen woning, in het bezit is van een geregistreerd huurcontract en dat de eigenaar heeft ingestemd met de geplande aanpassingen. In het geval van woningen die eigendom zijn van een openbare huisvestingsmaatschappij, moet de aanvrager het bewijs leveren van voorafgaand overleg met de maatschappij.

Dit bewijs van overleg omvat
- een document waaruit blijkt dat de aanvrager eerder een aanvraag voor aangepaste of aanpasbare sociale woningen heeft ingediend
- een project voor de realisatie van de aanpassingen volgens de specifieke behoeften; - het gemotiveerde antwoord van de beheerder van de openbare huisvestingsmaatschappij;

3° of de gehandicapte moet worden ondergebracht bij zijn echtgenoot, wettelijk samenwonende, de persoon met wie hij een gemeenschappelijke huishouding voert, een verwant of een bloedverwant in de eerste of tweede graad, of in een pleeggezin dat is geselecteerd door een door de AViQ erkende dienst voor pleegzorg, de eigenaar van de te bouwen of aan te passen woning, de onder 1° genoemde gegevens en een akte waarbij deze zich ertoe verbindt deze aan de gehandicapte te verhuren, in geval van verbreking van de samenwoning, voor een periode van één jaar vanaf de datum van kennisgeving van de door de AViQ genomen beslissing, per schijf van een interventiebedrag van 618,00 euro plus btw. 618,00 PLUS BTW, 618,00 plus B.T.W., zonder dat deze periode langer dan negen jaar mag duren;

4° indien de gehandicapte wordt ondergebracht bij zijn echtgenoot, bij zijn wettelijk samenwonende partner, bij de persoon met wie hij een gemeenschappelijke huishouding voert, bij een familielid of bij een verwant in de eerste of tweede graad, of bij een pleeggezin geselecteerd door een door de AViQ erkende dienst voor pleegzorg, huurder van de aan te passen woning, de gegevens vermeld onder 2°.

ALGEMENE VOORWAARDEN
- de Belgische nationaliteit hebben of gelijkgesteld zijn met een persoon met de Belgische nationaliteit of 5 jaar ononderbroken in Franstalig Wallonië wonen;
- gedomicilieerd zijn op het grondgebied van Franstalig Wallonië (d.w.z. in één van de Waalse gemeenten met uitzondering van de 9 gemeenten van de Duitstalige Gemeenschap);
- jonger zijn dan 65 jaar wanneer u uw eerste bijstandsaanvraag indient.

WETTELIJKE REFERENTIES
Bijlage 82, punt 3.1. van het besluit van de Waalse regering van 13 maart 2014 tot wijziging van sommige bepalingen van hoofdstuk V van titel VII van boek V van het tweede deel van het Waalse wetboek van sociale actie en gezondheid, met betrekking tot de individuele integratiebijstand.

WIE CONTACT OPNEMEN
Het agentschap AViQ