Naar inhoud

De status van gehandicapte werknemer

Bijdrage aan de studie over de toegang tot werk voor mensen met een handicap
Mensen met een handicap zijn lange tijd uitgesloten geweest van de arbeidsmarkt vanwege de vele vooroordelen over hun mogelijkheden om een baan te vinden. Om tegemoet te komen aan hun moeilijkheden om werk te vinden, heeft de wetgever een specifieke administratieve procedure ingesteld waardoor zij kunnen profiteren van de erkenning van hun status van gehandicapte werknemer: de RQTH. Deze erkenning maakt het mogelijk hun arbeidsgeschiktheid te attesteren en aldus te worden opgenomen in de lijst van begunstigden van de verplichting om gehandicapte werknemers in dienst te nemen die geldt voor particuliere en overheidsbedrijven met 20 of meer werknemers. De wetgever van 2005 heeft de RQTH-procedure grondig herzien, waardoor personen met een handicap een centrale plaats krijgen. Naast het medische aspect van hun dossier kunnen zij nu ook hun verwachtingen kenbaar maken. Deze procedure vormt een onmiskenbare hefboom voor de sociale en professionele integratie van personen met een handicap. Gezien hun werkgelegenheidssituatie kunnen wij de invoering van een dergelijke procedure alleen maar toejuichen. Er is echter nog veel ruimte voor verbetering, met name wat betreft de vaagheid van de toewijzingscriteria of de verzoening van het respect voor de contradictoire procedure en het medisch beroepsgeheim. De wetgever heeft ook de justitiabiliteit van deze beslissingen versterkt door het aantal manieren om ze te betwisten uit te breiden. Ook hier is de aanpak lovenswaardig, maar het ontbreken van een gespecialiseerde rechtspraak op het gebied van invaliditeit maakt een harmonieuze rechtspraak niet mogelijk en maakt deze geschillen soms onleesbaar, een bron van rechtsonzekerheid. Om de doeltreffendheid ervan te vergroten, moeten de RQTH-besluiten voorzien in de professionele oriëntatie van gehandicapte werknemers naar de werkomgeving die het best is aangepast aan hun arbeidsvermogen: de arbeidsmarkt (die nu gewone bedrijven en aangepaste bedrijven omvat) of de beschermde omgeving (die wordt vertegenwoordigd door instellingen of diensten die hulp bieden door middel van werk). Dit besluit zal grote gevolgen hebben voor hun sociale rechten. Eerstgenoemden krijgen het statuut van werknemer, terwijl laatstgenoemden worden gelijkgesteld met gebruikers van een sociale of medisch-sociale dienst. Hoewel deze regelingen verschillend zijn, neigt de wetgever ernaar ze dichter bij elkaar te brengen om de gebruikers vergelijkbare en steeds belangrijkere sociale rechten toe te kennen. Hoewel de vooruitgang ten gunste van de werkgelegenheid van gehandicapten moet worden toegejuicht, zijn er vraagtekens te plaatsen bij de relevantie en doeltreffendheid van de uitgevoerde maatregelen. Uit de werkloosheidscijfers blijkt dat gehandicapten nog steeds moeite hebben om werk te vinden.


  • Uitgever: Presses Universitaires d'Aix-Marseille (6 december 2017)

  • Taal: Frans

  • Paperback : 466 pagina's

  • ISBN-10 : 2731410809

  • ISBN-13 : 978-2731410808